Responsive image
Obrázok produktu

Program Bytex je určený pre veľké správcovské firmy, ale aj pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Je to komplexný informačný systém, ktorý rieši všetky činnosti súvisiace so správou bytov a nebytových priestorov. Snahou autorov programu je dať užívateľom do rúk taký pracovný prostriedok, ktorý im maximálne uľahčí prácu. Ide o systém, ktorý je neustále vo vývoji, sleduje legislatívne zmeny a citlivo reaguje na pripomienky užívateľov.


Hlavné znaky programu Bytex

  • Základnou filozofiou programu je prepojenie všetkých účtovných a technických údajov v jeden kompaktný celok. Všetko sa v programe eviduje len raz a všetky údaje o vlastníkovi sa dajú zistiť z jedného miesta. Pri vybavovaní stránky si operátor programu nájde vlastníka a len klikaním myškou vie o ňom z jedinej obrazovky zistiť všetky evidované údaje (predpisy, platby, nedoplatky, odpočty, vyúčtovania, iné pohľadávky, pasporty bytu aj s nákresmi, upomienky, žaloby, penalizáciu, zariaďovacie predmety, výpočet nájomného pri nájomných bytoch a pod...)
  • Každý objekt môže mať v programe vlastné nastavenie parametrov výpočtu predpisu, penalizácie, vyúčtovania, delenia fondov, služieb a pod.
  • Ľahké, intuitívne ovládanie a jednoduchý prístup ku všetkým údajom. Pohodlná obsluha programu pomocou myšky ale aj klávesnice, čo ocenia účtovníci, ktorí zadávajú väčšie množstvo údajov
  • Prepracovaný a prehľadný export a import dát k ďalšiemu spracovaniu tak aby väčšina účtovných operácii prebehla automatizovane.
  • Práca s programom je vysoko efektívna, budete prekvapený koľko času ušetríte a aj následný ekonomický prospech z užívania nášho programu bude pre Vás prekvapením
  • Komplexnosť programu – naše programové vybavenie vyvíjame viac ako 20 rokov. Sú v ňom zmapované všetky činnosti správcu. Dovolím si povedať, že dnes nás už naši klienti len ťažko dokážu prekvapiť, pretože za tú dobu sme sa stretli s veľkým množstvom problémov, ktoré sme v prípade potreby zapracovali do programového vybavenia.

Porovnanie so systémami podobného zamerania

Program Bytex sa jednak odlišuje modernými vývojovými prostriedkami, ktoré odpovedajú súčasným požiadavkám a tiež pohodlným užívateľským rozhraním. Čo je však najdôležitejším aspektom celého projektu, to je komplexná previazanosť medzi evidenčnými a účtovnými modulmi. Dáta sa vždy zadávajú len raz a prejavia sa vo všetkých moduloch.

Nepreviazanosť dát sa v dlhodobej praxi ukázala ako najčastejší zdroj chýb práce správcu. Modul účtovníctva domu nie je používaný len ako nadstavba evidenčnej časti, ale je neoddeliteľnou súčasťou systému, ktorá sa tvorí automatizovane podľa zvoleného prednastavenia. V programe sú doriešené všetky činnosti správcu. Spomeniem aspoň niektoré funkcie, ktoré nie sú riešené vo všetkých systémoch podobného zamerania. Napr. sledovanie fakturačných meradiel s priebežnou signalizáciou koeficientov spotreby, plánovanie a záznam odborných prehliadok vyhradených technických zariadení, automatizované sledovanie a zadávanie overovania meračov vody, rozúčtovanie pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov s možnosťou výberu radiátorov s prednastaveným číselníkom výkonov, nahlášky a objednávky na výkon práce s evidenciou ich stavu realizácie, evidencia a vytvorenie dohody o splatení dlhu s výpočtom splátky a sledovaním plnenia, evidencia žalôb s vytvorením platobného rozkazu a sledovaním platieb za žalované obdobie, zasielanie preplatkov a miezd cez poštu na elektronickom médiu s automatizovaným vytvorením účtovného zápisu (platieb), evidencia výkresov domu aj bytu s možnosťou ich prezerania priamo v programe. V programe je doriešená problematika vyslania údajov vlastníka na webovú stránku správcu resp. spoločenstva (po dohode), resp. na portál našej spoločnosti kde si každý vlastník, po zadaní prideleného hesla, vie pozrieť na webe svoj predpis, platby, nedoplatky, vyúčtovanie, fond opráv domu s položkami tvorby a čerpania.

Nie je však dôležité len to, či niečo v programe je riešené, ale aj, ako je to riešené a s akou námahou operátor dospeje k žiadanému výsledku. V súčasnosti sa veľkým správcom obrovsky zvýšila prácnosť spracovania údajov, nakoľko každý dom má samostatný účet a de facto samostatné účtovníctvo. Pri využívaní nášho programu operátor nemusí sledovať a trápiť sa s množstvom účtov domov. Všetko je prednastavené a on len nahráva údaje z elektronických médií a typuje faktúry. Pri automatizovaných príkazoch na úhradu program sám pridelí účet, z ktorého sa platí a prednastaví podľa dodávateľa aj účet na ktorý sa platí. Operátor len vyznačí ktoré záväzky chce uhradiť a všetko prebehne naraz a automaticky. Pri spárovaní bankových výpisov je možné nastaviť rôzne kritériá spárovania, takže viac ako 90 % pohybov sa spáruje aj so zaúčtovaním podľa prednastaveného účtovníctva. Každý zápis súvisiaci s vyúčtovaním je prenášaný do prípravy nákladov ročného vyúčtovania. Preto ročné vyúčtovanie už nie je strašidelným obdobím pre správcu, ktorý ho pripravoval celé dni a týždne. Vyúčtovanie na našom programe pozostáva už len z dôslednej kontroly výstupov z hľadiska prednastavenia a kontroly rekapitulácie vyúčtovania.

Tým, že sami spravujeme veľký počet bytov (viac ako 3500) máme záujem všetky vylepšenia, ktoré uľahčia prácu správcovi resp. spoločenstvám, urýchlene do programu zapracovať, a myslíme si, že vieme aj kvalifikovane posúdiť, čo správcovi pomôže a čo nie. V súčasnosti sa snažíme program usporiadať a doriešiť tak aby s ním dokázal pracovať aj človek menej skúsený v tejto oblasti, ktorý keď dodrží preddefinovanú postupnosť krokov, bude mať kompletnú evidenciu, účtovníctvo a vyúčtovanie v súlade s platnou legislatívou. Vytvorili sme modul špeciálne pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré jednoduchým, prehľadným spôsobom a s minimálnou námahou dokážu pomocou programu urobiť všetky potrebné úkony tak ako profesionálny správca.

Aktuálna verzia: 9.24.177 (Platforma: Windows)
Stiahnutie demonštračnej verzie
Späť na vrch stránky