Responsive image

Prehľad niektorých základných funkcií

Program je vyvíjaný v spolupráci s viacerými správcami od roku 1992. Je veľmi rozsiahly, takže všetky jeho funkcie nie je možné spomenúť. Väčšina činností je nastaviteľná parametricky podľa požiadavky užívateľov. Klient, ktorý si platí paušálny poplatok má predplatené všetky budúce požiadavky vrátane prevodu dát, ktoré sú v súlade so zákonom a kvalitatívne nenarušia funkciu programu. V prípade záujmu je žiadúce prekonzultovať možnosti a spôsob spracovania údajov priamo s dodávateľom programu.

Programom „BytEx” je dlhodobo spracovávaných viac než päťdesiat tisíc bytov. Je preto dôsledne preskúšaný a vzhľadom na rôznosť partnerov a ich požiadaviek rieši celý komplex problémov, ktoré sa v oblasti správy bytov vyskytujú.

 • Evidencia bytov a nebytových priestorov – mesačné zálohové predpisy pre rôzne typy bytov (vlastnícke, družstevné, hybridné, nájomné, nebytové priestory), spätný predpis, voliteľný zoznam položiek predpisov, hromadné zmeny položiek zálohových predpisov podľa vybraných kritérií vrátane minuloročných nákladov, výmena bytov v ľubovolnom dni mesiaca s prepočtom predpisu, zmenové doklady – príprava súborov pre inkasné strediská, kontrola s predpisom na inkasných strediskách, pasporty bytov, spolubývajúci atď.
 • Platby nájomníkov/vlastníkov – Voliteľné typy platieb, smerovanie platieb podľa zobrazených nedoplatkov aj za staré obdobia, nespárované platby, presun platieb, načítanie platieb zo súborov z bánk, inkasného strediska, generovanie platieb atď.
 • Nedoplatky – karta bytu, resp. nebytového priestoru (predpis, platby, nedoplatok, penále, zobrazenie vyúčtovania a pod.), mesačná uzávierka – aktualizácia kariet, upomienky, penalizácia – rôzny spôsob podľa typov bytov, dohody s neplatičmi, žaloby.
 • Ročné vyúčtovanie služieb – evidencia nákladov, vodomery a pomerové rozdeľovače kúrenia s dôslednou kontrolou natypovaných údajov, sekčné merače, výpočet priemerov, rozdelenie nákladov na byty resp. nebytové priestory podľa ľubovolného hľadiska, koeficienty plochy pre kúrenie nebytových priestorov a bytov s vlastným kúrením, náklady prevzaté od iných rozúčtovateľov, aktualizácia nedoplatkov podľa ročného vyúčtovania služieb, oprava vyúčtovania, uzávierka vyúčtovania do evidenčných kariet, prenos faktúr z TEHO, vrátenie preplatkov pomocou elektronického média pre poštu resp. banku a pod.
 • Prevádzka bytov, Fond opráv a údržby – Objednávky a sledovanie plnenia, automatické preklopenie tvorby fondu z platieb, čerpanie z fondu – faktúry a rozdelenie medzi vchody podľa voliteľných kritérií, vyúčtovanie fondu v reálnom čase, úroky a pod.
 • Právna agenda – Výpočet penalizácie, návrh platobných príkazov, sledovanie žalôb a exekučných konaní, upomienky, dohody o splátkach, zmluvy a pod.
 • Zoznam operátorov – heslo, prístupové práva oprávnených operátorov na úrovni hlavnej ponuky.
 • Prehľady – Prehľady zo všetkých údajov informačného systému a tlačové výstupy s možnosťou tvorby vlastných výberových hľadísk a naplnenia vlastných textov.
 • Údržba – logické kontroly databázy, bezpečnostné kópie, zhusťovanie databázy, automatické opravenie hlavičky narušenej databázy.

Výhody použitia programu

 • po vyhľadaní bytu získate z jedného miesta prehľad o mesačnom zálohovom predpise, platbách, nedoplatkoch, vyúčtovaní, penalizácii, ploche, počte osôb atď., takže väčšinu zákazníkov vie komplexne vybaviť jeden kompetentný pracovník.
 • veľká variabilita pri tvorbe rôznych prehľadov, ktoré si užívateľ na základe vlastných potrieb môže tvoriť pomocou logických podmienok a tlačiť s voliteľnými textami zostáv.
 • mesačná uzávierka je koncipovaná s náväznosťou na ľubovolné účtovníctvo s preddefinovanou štruktúrou dávky. Kvalitné podvojné účtovníctvo môžeme dodať ako súčasť programového vybavenia.
 • programové vybavenie má priamu možnosť prenášať úhrady z banky, pošty a inkasného strediska prostredníctvom elektronického média, čím sa znižuje možnosť chybného zaúčtovania došlých platieb.
 • prehľadné vyúčtovanie nákladov všetkých nastavených služieb vrátane pomerových meračov tepla s opravným chodom a s uzávierkou vyúčtovania je preverené nespočetnými kontrolami štátnych orgánov. Nevyžaduje špecialistov. Všetky legislatívne požiadavky sú zapracované v programe a vyúčtovanie je výsledkom priebežne zadávaných údajov mesačných uzávierok.
 • stav fondov je podrobne preukázateľný v reálnom čase s podrobným rozpisom čerpania a tvorby.
 • snahou autorov programu je dať užívateľom do rúk taký pracovný prostriedok, s ktorým sa jednoducho pracuje a ktorý im maximálne uľahčí prácu.
 • program je neustále vo vývoji, sleduje legislatívne zmeny, citlivo a hlavne rýchlo reaguje na pripomienky užívateľov.
Späť na vrch stránky