Dokumenty

Návody, manuály, pokyny...

Posledná aktualizácia: 21.marca.2019, 15:33 (štvrtok)

Stiahnuť STOMA 5.19.19 Krátky úvod do eZdravia.
Stiahnuť STOMA 5.12 -možnosť volať vkladanie CPITN po zapísaní výkonu – Číselníky-Kontroly výkonov -možnosť zmeniť u niektorých výkonov zadávanie čísel zubov resp. kódu ústnej dutiny Číselníky – Úkony- Druh-spôsob zadávania; pri tejto úprave je treba dodržať pravidlá pre vykazovanie výkonov -dávka 751a a 753a /zatiaľ bez zastupovaného a odporúčajúceho lekára, kódu pridruženej diagnózy a id hospitalizačného prípadu/ ; pri stomatologických náhradách je povinný údaj doplatok pacienta – dá sa tam suma uvedená v okienku pri nadpise „Cena pacient“; pre dávku 753a je povinný aj údaj- dátum vystavenia žiadanky pre typ odosielateľa „O“
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - zoznam opatrení na zabezpečenie systémov, stiahnutý zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - vzor (návod) bezpečnostného projektu
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - pokyny na vyplnenie žiadosti o registráciu, stiahnutý zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - príloha k registrácii , ktorá popisuje prácu s informačným systémom - vzor (návod)
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - žiadosť o registráciu, dokument je stiahnutý z úradu na ochranu osobných údajov
Stiahnuť STOMA (Windows) Bezpečnostný projekt informačného systému
Stiahnuť Bytové hospodárstvo Kompletný manuál programu.
Stiahnuť STOMA (Windows) Pokyny k inštalácii základnej verzie programu.

Vybrané zákonné ustanovenia a predpisy

Posledná aktualizácia: 3.apríla.2020, 07:29 (piatok)

Stiahnuť Metodické usmernenie ÚDZS č. 5/2015 v znení novely č. 5 o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
Stiahnuť Príloha F-396-2 MU ÚDZS č. 5/2015 Výkony v špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Stiahnuť Príloha F-370-3 MU ÚDZS č. 5/2015 Výkony v ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Stiahnuť Príloha F-369-1 MU ÚDZS č. 5/2015 Hlásenie o počte - prírastku - úbytku poistencov u lekára - kapitácia
Stiahnuť Vyhláška MŽPSR č. 209/2013 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Stiahnuť Nariadenie Vlády č.: 20/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.
Stiahnuť Zákon NRSR č. 547/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 01/R/2011 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008
Stiahnuť Zákon NRSR č. 486/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Nariadenie Vlády č. 281/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z.
Stiahnuť Zákon NRSR č. 70/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 595/2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
Stiahnuť Vyhláška MHSR č. 240/2016 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
Stiahnuť Zákon NRSR č. 61/2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Nariadenie vlády č.: 586/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Stiahnuť Zákon NRSR č. 621/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 198/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Stiahnuť Smernica EPaR 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 02/R/2008 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov
Stiahnuť Vyhláška MFSR č. 75/2008 ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely
Stiahnuť Zákon NRSR č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 268/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla
Stiahnuť Zákon NRSR č. 561/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
Stiahnuť Zákon NRSR č. 562/2003 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Stiahnuť Zákon NRSR č. 367/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 431/2002 o účtovníctve
Stiahnuť Vyhláška MŽPSR č. 397/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
Stiahnuť Zákon NRSR č. 400/2002 ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 158/1998 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z.
Stiahnuť Zákon NRSR č. 173/1999 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Stiahnuť Zákon NRSR č. 151/1995 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Stiahnuť Nariadenie vlády č. 87/1995 ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka
Stiahnuť Zákon NRSR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Späť na vrch stránky