Návody, manuály, pokyny...

Posledná aktualizácia: 21.marca.2019, 15:33 (štvrtok)

Vyberte si príslušný dokument:
Popis Pridané Veľkosť
Stiahnuť STOMA 5.19.19 Krátky úvod do eZdravia. 21.mar.19 15:33 823,36 kB
Stiahnuť STOMA 5.12 -možnosť volať vkladanie CPITN po zapísaní výkonu – Číselníky-Kontroly výkonov -možnosť zmeniť u niektorých výkonov zadávanie čísel zubov resp. kódu ústnej dutiny Číselníky – Úkony- Druh-spôsob zadávania; pri tejto úprave je treba dodržať pravidlá pre vykazovanie výkonov -dávka 751a a 753a /zatiaľ bez zastupovaného a odporúčajúceho lekára, kódu pridruženej diagnózy a id hospitalizačného prípadu/ ; pri stomatologických náhradách je povinný údaj doplatok pacienta – dá sa tam suma uvedená v okienku pri nadpise „Cena pacient“; pre dávku 753a je povinný aj údaj- dátum vystavenia žiadanky pre typ odosielateľa „O“ 7.feb.17 08:11 110,84 kB
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - zoznam opatrení na zabezpečenie systémov, stiahnutý zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov 16.dec.13 16:05 49,56 kB
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - vzor (návod) bezpečnostného projektu 17.dec.13 16:24 150,5 kB
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - pokyny na vyplnenie žiadosti o registráciu, stiahnutý zo stránky Úradu na ochranu osobných údajov 16.dec.13 16:05 856,68 kB
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - príloha k registrácii , ktorá popisuje prácu s informačným systémom - vzor (návod) 16.dec.13 16:05 43 kB
Stiahnuť Bezpečnostný projekt - žiadosť o registráciu, dokument je stiahnutý z úradu na ochranu osobných údajov 16.dec.13 16:05 173,86 kB
Stiahnuť STOMA (Windows) Bezpečnostný projekt informačného systému 14.nov.08 13:40 73 kB
Stiahnuť Bytové hospodárstvo Kompletný manuál programu. 7.feb.13 15:14 11,72 MB
Stiahnuť STOMA (Windows) Pokyny k inštalácii základnej verzie programu. 14.nov.08 13:41 84,28 kB

Vybrané zákonné ustanovenia a predpisy

Posledná aktualizácia: 11.mája.2015, 15:15 (pondelok)

Vyberte si príslušný dokument:
Popis Vydané Účinné od
Stiahnuť Vyhláška MŽPSR č. 209/2013 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 20.jún.2013 1.jan.2014
Stiahnuť Nariadenie Vlády č.: 20/2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 23.jan.2013 1.feb.2013
Stiahnuť Metodické usmernenie ÚDZS č. 9/7/2006  Spracovanie a vykazovanie zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou 21.nov.2012 1.jan.2013
Stiahnuť Zákon NRSR č. 476/2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. 4.nov.2008 1.jan.2013
Stiahnuť Zákon NRSR č. 547/2011 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1.dec.2011 31.dec.2011
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 01/R/2011 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov v znení opatrenia z 25. septembra 2008 č. 02/R/2008 1.dec.2011 20.dec.2011
Stiahnuť Zákon NRSR č. 486/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 8.dec.2010 31.dec.2010
Stiahnuť Nariadenie Vlády č. 281/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 586/2008 Z. z. 9.jún.2010 1.júl.2010
Stiahnuť Zákon NRSR č. 70/2010 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11.feb.2010 1.apr.2010
Stiahnuť Zákon NRSR č. 595/2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 2.dec.2009 1.feb.2010
Stiahnuť Vyhláška ÚRSO č. 358/2009 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla 20.aug.2009 15.sep.2009
Stiahnuť Zákon NRSR č. 61/2009 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 17.feb.2009 1.mar.2009
Stiahnuť Nariadenie vlády č.: 586/2008 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 26.nov.2008 1.jan.2009
Stiahnuť Zákon NRSR č. 621/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 28.nov.2007 1.jan.2009
Stiahnuť Zákon NRSR č. 659/2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 28.nov.2007 1.jan.2009
Stiahnuť Zákon NRSR č. 198/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23.mar.2007 1.jan.2009
Stiahnuť Smernica EPaR 2000/35/ES o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách 29.jún.2000 1.jan.2009
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 02/R/2008 ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. apríla 2008 č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov 25.sep.2008 1.okt.2008
Stiahnuť Opatrenie MFSR č. 01/R/2008 o regulácii cien nájmu bytov 23.apr.2008 1.máj.2008
Stiahnuť Vyhláška MFSR č. 75/2008 ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely 27.feb.2008 15.mar.2008
Stiahnuť Zákon NRSR č. 540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 25.okt.2007 1.jan.2008
Stiahnuť Zákon NRSR č. 268/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 17.máj.2007 1.júl.2007
Stiahnuť Vyhláška ÚRSO č. 630/2005 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla 20.dec.2005 1.jan.2006
Stiahnuť Zákon NRSR č. 561/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z. 9.sep.2004 1.jan.2006
Stiahnuť Zákon NRSR č. 562/2003 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 3.dec.2003 1.jan.2005
Stiahnuť Zákon NRSR č. 367/2004 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 27.máj.2004 1.júl.2004
Stiahnuť Zákon NRSR č. 431/2002 o účtovníctve 18.jún.2002 1.jan.2004
Stiahnuť Vyhláška MŽPSR č. 397/2003 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody 19.sep.2003 1.okt.2003
Stiahnuť Zákon NRSR č. 400/2002 ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 25.jún.2002 1.sep.2002
Stiahnuť Zákon NRSR č. 158/1998 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z. 19.máj.1998 1.jún.1998
Stiahnuť Zákon NRSR č. 173/1999 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 29.jún.1997 29.jún.1997
Stiahnuť Zákon NRSR č. 151/1995 ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 23.jún.1995 1.aug.1995
Stiahnuť Nariadenie vlády č. 87/1995 ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 18.apr.1995 1.máj.1995
Stiahnuť Zákon NRSR č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 8.jún.1993 1.sep.1993
Späť na vrch stránky